Dijital Minimalizm Tecrübelerim

Photo by Jesus Kiteque on Unsplash

Nasıl başladı?

Dijital minimalizm nedir?

Neden dijital minimalist oldum?

Nasıl dijital minimalist oldum?

Dijital minimalist oldum da ne oldu?

Bir sonraki adımın temelleri

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store